Clickstream analýza

Co je clickstream analýza


Clickstream analýza se zabývá chováním návštěvníků na webu. Již ze samotného názvu clickstream se dá vytušit, že se jedná o získávání dat z pohledu prokliků na webové stránce vztažené k návštěvníkovi nebo návštěvě. Clickstream analýza využívá dva důležité pojmy, které budou dále používány. Jde o pojmy:

Metrika je statistická veličina, která vyjadřuje počet určitých událostí nebo trendů na webové stránce.[1]

Klíčové ukazatele výkonnosti (Key Performance Indicators – KPI) jsou metriky, které vypovídají o úspěšnosti a efektivnosti webu, ke kterému se vztahují. Jedná se o konkrétní měřitelné hodnoty. Pro jejich měření musí být dostupná data a musí být jednoznačné.

Správně nastavené KPI jsou základem pro úspěšnou aplikaci webové analytiky. Každá organizace má obvykle stanovených více ukazatelů. Pro někoho může být klíčovým ukazatelem počet návštěvníků, pro jiného doba strávená na stránkách. KPI odrážejí cíle organizace i potřeby jednotlivých oddělení v organizaci, stejně tak potřeby jednotlivých uživatelů a to na různých stupních řízení. Z celkového pohledu výsledky KPI vypovídají o úspěšnosti plnění strategie organizace.[2]

Mezi základní metriky patří:

Pro potřeby kvalitní analýzy se tyto metriky často kombinují.

Obecné vlastnosti platné pro všechny metriky


Pro každou firmu jsou webové metriky naprosto jedinečné. Každá dobrá metrika by měla mít tyto vlastnosti[1]:

  • jednoduchost – metrika musí být pochopitelná všem zúčastněným,
  • relevantnost – musí mít vypovídající schopnost, tzv. musí být použitelná pro měření úspěšnosti při dosahování cílů,
  • aktuálnost – souvisí se sběrem dat a časovým úsekem nutným pro kvalitní vyhodnocení dat, tak aby výsledné podklady pro rozhodování byly poskytnuty včas,
  • okamžitá užitečnost – metrika musí být pochopitelná tak, aby její výsledky mohly být okamžitě použity pro kvalitní rozhodování a vedly k novým poznatkům.

Využívané metriky je nutné pravidelně ověřovat minimálně z hlediska vlastnosti dobré metriky. Webová analýza neznamená rutinní provádění stejných činností. Smyslem analýzy je neustále vylepšování. Proto je třeba metriky analyzovat, vylepšovat, testovat a ověřovat.
Vybrané a využívané metriky se stávají klíčovými ukazateli výkonnosti. Každou takovou metriku analytický nástroj umí reportovat ovšem ne vždy na takovém stupni požadavku, jaký uživateli vyhovuje. Proto je třeba přistoupit k vlastnímu vytváření uživatelsky kategorizovaných a čitelných přehledů.

Literatura a použité zdroje
1. KAUSHIK, Avinash. Webová analytika 2.0: kompletní průvodce analýzami návštěvnosti. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2964-7.
2. BOHÁČKOVÁ, Klára a Robert NĚMEC. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) - jak sledovat to nejdůležitější. In: RobertNemec.com [online]. 22.10.2009 [cit. 2013-11-11]. Dostupné z: http://webova-analytika.robertnemec.com/klicove-ukazatele-vykonnosti-kpi/
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License